Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych uczestników Kongresu, osób zgłaszających uczestników oraz wszelkich innych danych przekazanych Organizatorowi Kongresu jest spółka Esri Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140787, NIP: 5221022327, REGON: 0111845140, posługująca się adresem elektronicznym: [email protected]

2. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Organizatora będą przetwarzane w celu realizacji umowy o między uczestnikami Kongresu oraz podmiotami zgłaszającymi uczestników a Organizatorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych, dalej RODO)

Ponadto wszelkie dane pozyskane przez Organizatora będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Spółki Esri Polska spółka z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Organizatora zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego będą przetwarzane. Nie wcześniej niż po upływie okresu, w jakim Organizator jest obowiązany do przechowywania dokumentacji dla celów rozliczeń podatkowych oraz nie wcześniej niż po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Organizatora względem uczestników lub podmiotów zgłaszających uczestników oraz roszczeń uczestników lub podmiotów zgłaszających uczestników względem Organizatora.

4. Każdej osobie, której dane będą przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo wglądu w dane, prawo dostępu do danych, prawo sprostowania i uzupełnienia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych oraz prawo do żądania usunięcia danych po upływie okresów wskazanych w pkt 7.3. powyżej.

Wszelkie wnioski, żądania i zapytania w zakresie danych osobowych należy kierować pod adres: [email protected]

Każdej osobie, której dane będą przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

5. Szczegółowe informacje na temat Administratora danych osobowych i zasad ochrony danych osobowych u Administratora znajdują się pod adresem https://www.esri.pl/polityka-prywatnosci/